Birimler
1. Hukuk Müşavirliği
Abone İşleri Dairesi Başkanlığı
Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı
Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı
İçmesuyu ve Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı
İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı
Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı
Özel Kalem
Planlama, Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı
Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
Ticaret İşleri Dairesi Başkanlığı

1. Hukuk Müşavirliği

Av. Emine KESTİRİCİ, 31.01.1980 tarihinde Kütahya ilinde doğdu. Ortaöğrenimini Sırrı Yırcalı Anadolu Lisesi’nde, Yükseköğrenimini ise Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde tamamlamıştır.

2004 yılında avukatlık stajını tamamladıktan sonra 19.03.2008 yılına kadar fiilen serbest avukatlık mesleğini icra etti. 31.04.2014 tarihinden sonra Balıkesir İl Özel İdaresinin tüzel kişiliğinin sona ermesiyle birlikte Balıkesir Büyükşehir Belediyesi 1. Hukuk Müşavirliği bünyesinde avukat olarak  görev aldı.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi 1. Hukuk Müşavirliğinde avukat olarak görevini ifa etmekte iken, 21.08.2014 tarihinde Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğüne avukat olarak atanmış olup halen bu görevini sürdürmektedir.

Evli olup bir çocuk annesidir.
2560 sayılı İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü kuruluş ve görevleri hakkında kanun hükümleri çerçevesinde hazırlanan Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Hukuk Müşavirliği teşkilat, görev ve çalışma yönetmeliği ile hukuk müşavirliğinin görevleri belirlenmiş olup, şunlardır;

 • Makam tarafından tevdi edilen konular hakkında hukuki görüş vermek,
 • İdare leh veya aleyhine açılan davalar ile icra takiplerini adli ve idari yargı mercileri ile hakem veya hakem heyetleri nezdinde takip ederek sonuçlandırmak, bunların dosyalarını düzenlemek ve kayıtlarını tutmak,
 • Personel, sosyal güvenlik ve sendikalar mevzuatı ile diğer kanunların uygulanmasından doğan anlaşmazlıkların çözümünde yardımcı olmak ve iş uyuşmazlıklarında idareyi temsil etmek
 • Hukuk müşavirliğinin katılması ön görülen komisyonlara iştirak etmek,
 • İdarenin görevleriyle ilgili olarak ilgili birimlerce hazırlanan ve incelenmesi talep edilen yönetmelik, yönerge, sözleşme ve şartname taslaklarını hukuka uygunluğunu inceleyerek görüş bildirmek,
 • İdarece akdedilen ve noterden tasdiki gereken sözleşmeleri ve vekâletnameleri tasdik ettirmek,
 • Teftiş ve soruşturma konusu olmuş olaylarla ilgili hukuk müşavirliğine intikal ettirilen raporları inceleyerek, mevzuatın gerektirdiği iş ve işlemleri yerine getirmek,
 • İdareye adli ve idari yargı mercileri ile hakemlerden ve icra dairelerinden gelen tebligatları alarak hukuki gereklerini yerine getirmek veya yerine getirilmesi için ilgili yerlere göndermek,
 • Davayı kabul, davadan vazgeçme, feragat ve sulh teklifleri, temyiz, karar ve itirazdan vazgeçmeyi gerektiren durumlarda genel müdürlüğe görüş bildirmek, genel kurul ve yönetim kurulu kararlarına göre gereğini yapmak,
 • Dava ve icra takipleri vesair adli faaliyetlere ilişkin yıllık çalışma raporu düzenleyerek Genel Müdürlüğe sunmak,
 • Genel Müdürlük makamınca verilen diğer görevleri ifa etmek.